روز آشتی با طبیعت؛ حراست ازطبیعت در سیزدهم فروردین نشانه شعور اجتماعی افرادست سیزدهم فروردین هرسال روزیست که باید در کنار بهره مندی از طبیعت زیبا و آب و هوای نیکو، بکوشیم آن را به زباله دانی همگانی تبدیل نسازیم .
۱