بادداشت/ نئو علافان جامعه در صدد خود نمایی در خیابان ها/ بیکاری اصلی ترین دلیل خیابانگردی برخی جوانان دگردیسی فرهنگ ایرانی، اسلامی به لیبرالیسم فرهنگی و غرب زدگی عمدتا نشات گرفته از بیکاریست.
۱