تولد بره ای عجیب با دو دهان در شهرستان هیرمند نور احمد صفرزایی دامدار هیرمندی که روز گذشته برای سرکشی از دام های خود مراجعه می کند با شگفتی عجیبی روبه رو می شود.
۱