تعارض فرهنگ غرب و اسلام در چیست؟ مبنا در سبک زندگی اسلامی با فرهنگ غرب متفاوت است کارشناس مذهبی گفت: سیره زندگی غربی به علت اینکه از اساس با قرآن و سنت نبوی فاصله دارند مورد تائید اسلام نمی باشند.
۱