پویش مردمی نامه به مدافعان حرم پویش مردمی نامه به رزمندگان مدافع حرم به همت خود جوش جوانان مومن انقلابی،راه اندازی شده است.
۱