آخرین پیام خبرنگار شهید؛ داغی که هنوز تازه است؛ ۴۰روز از عروج شهید خزائی گذشت+ تصاویر چهل روز از صدای راوی مقاومت می گذرد.صدایی که از مظلوم می گفت.صدایی که پیکر بی جانش بزرگترین مانور را در حمایت از مدافعان حرم به راه انداخت.
۱