پرونده«پالم» مختومه شد/پنهان ماندن نام شرکتهای متخلف یک وکیل دادگستری از مختومه شدن پرونده موسوم به پالم پس از سه سال خبرداد.
بر اساس بخشنامه جدید گمرکی: واردات «روغن پالم» منوط به اخذ مجوز استاندارد شد بر اساس بخشنامه جدید گمرکی، بنا به درخواست سازمانهای توسعه تجارت و استاندارد واردات روغن پالم منوط به اخذ مجوز از سازمان استاندارد شد.
۱