پوستر/ دنیای بدون آمریکا پوستر"دنیای بدون آمریکا" را در سنت نیوزی ها مشاهده نمایید.
نعل وارونه امام خمینی(ره) به کاپیتالاسیون در تاریخ بشری همیشه مستبدان علاقه وافری به سلطه بر محرومان داشته اند تا آنجا که نظام برده داری و فئودالی نمونه ای از این اجحاف ها بر علیه مردم و مظلومین بوده است.
عکس نوشته/ دکتر روحانی: گروه های تروریستی باید تحت فشار باقی بمانند فشار بر گروه های تروریستی در سوریه اقدام جدی ایران است.
۱