پوستر/ دو لبه قیچی پوستردو لبه قیچی برگرفته از بیانات رهبرانقلاب درباره شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
پوستر/ نگاه رهبری به رزمندگان پاکستانی جبهه مقاومت پوستر بیانات رهبری در خصوص مدافعین حریم اسلام ناب محمدی و حرم زینب کبری(س) را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
پوستر/ دنیای بدون آمریکا پوستر"دنیای بدون آمریکا" را در سنت نیوزی ها مشاهده نمایید.
پوستر/ ۱۳آبان "پوستر۱۳ آبان"را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
پوستر/ اتحادیه تحریم ها پوستر" اتحادیه تحریم ها" را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
پوستر/ کاروان کربلا پوستر"کاروان کربلا" را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
پوستر/ جنایت نتیجه، پیمان اخوت سعودی با آمریکا پوستر "جنایت، نتیجه پیمان اخوت سعودی با آمریکا" را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
پوستر/الشجرة الملعونة پوستر"الشجرة الملعونة" را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
مجموعه‌پوستر/مهم‌ترین وظیفه‌ی روحانیون، مقابله با نقشه‌ی دین‌زدایی و عفت‌زدایی مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه: مهم‌ترین وظیفه‌ی روحانیون، مقابله با نقشه‌ی دین‌زدایی و عفت‌زدایی است