نعل وارونه امام خمینی(ره) به کاپیتالاسیون در تاریخ بشری همیشه مستبدان علاقه وافری به سلطه بر محرومان داشته اند تا آنجا که نظام برده داری و فئودالی نمونه ای از این اجحاف ها بر علیه مردم و مظلومین بوده است.
امام جمعه اهل سنت نگور: طبق کاپیتالاسیون همه چیزمان به بند کشیده میشد/ آمریکا امروز با آمریکای دیروز هیچ تفاوتی ندارد مولوی عبدالرحمن عارفی گفت: مسئولین آمریکایی که امروز بر آمریکا مسلط هستند همان گرگ زادگانی هستند که امروز خطرناک تر از گذشته ظاهر شده اند.
مدیر حوزه علمیه سفیران زهک: كاپیتولاسیون در صورت بقاء،تمدن کشور را از بین می برد کاپیتولاسیونی که در زمان های اخیر در بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران برقرار شد با روح قوانین اسلامی سازگاری ندارد.
۱